• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

تو ...

خودم را در تــــو میبـینـم تمـــام آرزویــم باش

نمازعشق که می خوانـــم توآداب وضویم باش

عجب شیرین زبانم مــن زمانی ازتو می گویم

بیا ای عشق رویـــایی تــمام گـفتـگـویـــم باش

نمی خواهم که درقلبم بجز تـــوخــاطری باشد

مــــرا لـبـریـزاز خــودکــن تمام آبــرویم باش

نمی خـواهم نفس های سراسرخالی از عشقت

بــــرای زندگی کــردن نفس های گــلویم باش

دلم ..

دِلـــَـــــــمْ بَرایِ ...
              روزایی کِهْ نِمیشْناخْتَمَتْ تنگَ شُده

روزایـــــی کِهْ بِهَمْ میگُفتیم شُما
روزایی کِهْ دَستِه هَمو نِمیگِرِفتیم اَزْ خِجالَت
روزایی کِهْ اَگهِ میخواستیم بَغَله هَم بِشینیم
      یِه وَجَب بِینمون فاصِله بود

روزایی کِهْ اِسْمه هَمو ...
بی دَلیل صِدا میکَردیم تا اون
                       جانـَــم رو بِشنویم

روزایی کِهْ اَزْ یِهْ ثانِیه بَعدِمون خَبر نَداشتیم وَلی
            بَرای چَند ماهه بَعدِمون حَرف میزدیم

روزایی کِهْ آهَنگِ پیشوازامون بَراهَم بود
روزایی کِهْ لِباس پوشیدنامون بِهْ سَلیقه هَمْ بود
روزایی کِهْ ازَ کُجا تا کُجا میرَفتیم 
        تا فَقَط چَند دَقیقه هَمو ببینیم

روزایی کِهْ هَرروز اَزْ هَمْ میپُرسیدیم 
      چَقَدر دوسَم داری؟؟؟ 
               تَنْهام نِمیزاری؟؟؟

روازیی کِهْ اِسْمه هَمدیگَرو هَمه چی 
              سِیو میکَردیم جُزْ اِسْم خودمون

روزایی کـــــــِـــــــه.....

کاش هیچوَقت نِمیشناختیم هَمو

مَنْ کِهْ باخْتَم
     تواَم باختی؟
کی بُردِه پَس؟؟؟

هــــِِِـــــــــه...

كاش ...

كاش پلاك گردنت بودم تا به هنگام دویدن

یه ضربان قلبــ
ــت بوسه می زدم

من ..

مَــنـــْ نیسْــتَـمـــْ اَهْـلِـــ نَصـیحَـتــــْ

وَقْْــتـیـــ کـه تَـرْکـــِ تَحْصیلَمــــْ

مَغــزِ مــَنْـــ رَفْتـه تَسْلیَتــــ

جــَوّ گیـرَمـــْ تَحْــتـــِ تأثــیــرَمــــْ

ماه ...

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
دوستــ♥️ ــت داره … مراقــــــبته …
و نگرانــــــــــــت میشــه …!
چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی …
مـــــــــاه رو از دســــت دادی …
وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ……!

دلتنگی ...

از چیزهای کوچک زندگی ات لذت ببر .

یک روز به عقب نگاه میکنی و میبینی که ...

آنها همان چیزهای بزرگ و مهم بوده اند ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات