به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://www.beyadeto.ir 2019-06-25T16:48:27+01:00 text/html 2019-05-23T10:17:31+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1762 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b> پرسه میزنم تو کوچه پس کوچه های این شهر</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#FF0000">دورم کن از آدمای شهرم</font><br></b></font></div> text/html 2019-03-16T17:00:00+01:00 www.beyadeto.ir Admin 26 http://www.beyadeto.ir/post/1761 <img src="http://s8.picofile.com/file/8352762076/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-01-15T17:00:00+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1736 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">رَگِ پُــر از خــونُ نمیـــخوام ... </font></b></font></div> text/html 2019-01-15T13:38:29+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1734 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>صداى شكستن از سمت چپ سینم ... </b></font></div> text/html 2019-01-15T12:41:18+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1735 <div align="center"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="7">واسه زنده بودن زیادی احمق</font></font><br></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="7"><br></font></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="7">واسه خودکشی زیادی عاقل ... </font></font></b></div> text/html 2019-01-15T09:36:48+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1732 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">بر روی ریل‌های غم‌انگیز ِ خودکشی </font></b><br></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">با سوت‌های پُر هیجان ِ ترن برقص !</font></b></div> text/html 2019-01-15T02:37:47+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1733 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">خودش را به خواب زد ،</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">مردی که مُردن را بلد نبود ...!</font></b></div> text/html 2019-01-14T16:15:24+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1730 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000"><b>پسرِ این قصه زود خواهد مُرد ... ! </b></font></div> text/html 2019-01-14T14:22:46+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1729 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><b>دَر سر ِ من ، راه سَنگلاخى به یك پرنده ى مُرده مى رسد ! </b></font></div> text/html 2019-01-14T13:44:29+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1737 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">هرگِز کسی اینگونه فجیع به کشتنِ خود بَرنخاست </font><br></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">کِه من به زندِگی نشستم ... </font></div> text/html 2019-01-14T11:18:23+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1728 <br><div id="15474772943974376"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/d6TP5?data[rnddiv]=15474772943974376&amp;data[responsive]=yes"></script></div><br> text/html 2019-01-14T03:49:53+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1726 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">ناگهان حواسم پرت به مادر شد ...</font></b><br></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">وگرنه تا الان تیغو زده بودم </font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">باور کـــن</font></b></div><br> text/html 2019-01-13T16:27:30+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1724 <div align="center"><font size="6"><b><font face="Mihan-Nassim">اشک از چشمانَم میچکد به دستانم نگاه میکنم غرق ِ خون است !</font></b></font><br></div><div align="center"><font size="6"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="6"><b><font face="Mihan-Nassim">لبخندی میزنم ُ خوشحال از کشتن وجودم هستم .</font></b></font></div> text/html 2019-01-13T14:43:56+01:00 www.beyadeto.ir Admin ... http://www.beyadeto.ir/post/1723 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">مادر !</font></b><br></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">پسرت بیماری با شکوهی دارد</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">قلبش آتش گرفته است ...</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">‏ </font></b></div> text/html 2019-01-13T04:24:58+01:00 www.beyadeto.ir Admin suicid http://www.beyadeto.ir/post/1721 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">" فِرشته ها میتونن پرواز کنن "</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"></font></b><br><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">اینو گفت و پرید..</font></b></div>